تکان خوردن مایع گوش

تکان خوردن مایع گوش، جا به جا شدن مربوط به مایع گوش نیست بلکه مربوط به جا به جا شدن یک سری از سنگ های ریز در گوش است.

در ادامه خواهید خواند تکان خوردن مایع گوش

اختلالات شنوایی

اختلالات شنوایی، شنوایی حس مهمی است که کودک با دریافت های شنیداری حرف زدن را یاد می گیرد پس اگر نوزادی از ابتدا نشنود قادر به تکلم هم نیست.

در ادامه خواهید خواند اختلالات شنوایی