انواع کم شنوایی  ، ناشنوایی و مشکل در شنوایی برابر است با کم شدن توانایی یا ناتوانی کامل در شنیدن . ناشنوایی می تواند به دلیل وجود مشکل در استخوان های کوچک در گوش میانی که صدا را منتقل می کند باشد و یا مشکل در شاخه های عصب های مغزی که صدا ها را به مغز منتقل می کنند نیز باشد .

کم شدن شنوایی رفته رفته با بیشتر شدن سن شما اتفاق می افتد که بیشتر به پیرگوشی شناخته می شود . .
هر مشکلی در گوش بیرونی یا میانی که از انتقال درست صدا خودداری نماید را کم شنوایی انتقالی می گویند . کم شنوایی انتقالی بیشتر از 25 تا 65 دسیبل و اندازه اش ملایم یا کم است .

در بعضی از موارد ، کم شنوایی انتقالی موقتی نیز می باشد . با دقت بر عامل های ویژه بروز مشکل ، درمان دارویی یا جراحی نیز وجود دارد . در کم شنوایی انتقالی نیز می شود از ابزارهای شنوایی همانند ایمپلنت گوش میانی یا ایمپلنت استخوان انتقالی نیز کمک گرفت .

کم شنوایی حسی ، عصبی :

کم شنوایی حسی ، عصبی با نداشتن از کم بود و یا آسیب رسانی به سلول های حسی در حلزون گوش و به شکل دائمی می باشد . کم شنوایی حسی-عصبی را کم شنوایی عصبی نیز نام دارد . و ملایم ، متوسط ، شدید می باشد .

کم شنوایی عصبی ملایم تا عمیق را می شود توسط ابزار و یا ایمپلنت های گوش میانی درمان نمود . ایمپلنت های حلزون گوش در بیشتر اوقات برای کم شنوایی های شدید یا عمیق می باشند .

بعضی اوقات افراد فقط در فرکانس های بالا ازکم شنوایی حسی-عصبی برخوردار هستند ، که آن ها را کم شنوایی جزئی می نامند . در این شرایط ، فقط سلول های موئی در پایین حلزون گوش صدمه می بینند . در راس و یا همان قسمت داخلی حلزون گوش ، سلول های موئی قرار دارند که مسئول پردازش تن صدای کم فرکانس می باشند و هنوز دست نخورده مانده اند . تحریک ترکیبی الکتریکی و صوتی یا EAS شکل ویژه برای این مدل ها توسعه یافته است .
کم شنوایی آمیخته درحقیقت ترکیبی از کم شنوایی عصبی و انتقالی می باشد . که از مشکلات موجود در هر دو قسمت درونی و بیرونی یا میانی گوش نشات می گیرد . روش های درمانی این بیماری نیز شامل : دارو ، جراحی ، ابزارهای کمک شنوایی ، ایمپلنت گوش میانی یا ایمپلنت استخوان انتقالی است .
مشکلی که در نتیجه کم بود یا صدمه به اعصاب شنوایی است که سبب کم شنوایی عصبی می شود . کم شنوایی عصبی بیشتر عمیق و دائمی است .