انواع کم شنوایی

انواع کم شنوایی  ، ناشنوایی و مشکل در شنوایی برابر است با کم شدن توانایی یا ناتوانی کامل در شنیدن . ناشنوایی می تواند به دلیل وجود مشکل در استخوان های کوچک در گوش میانی که صدا را منتقل می کند باشد و یا مشکل در شاخه های عصب های مغزی که صدا ها را به مغز منتقل می کنند نیز باشد .

نوروپاتی شنوایی

نوروپاتی شنوایی، اختلال در انتقال محرک های شنیداری از گوش درونی به عصب و ساقه ی مغز شنوایی اختلالی همسان نیست بلکه، مجموعه ای از نابهنجاری های شنیداری با مکان های اختلال متفاوت و علل های متفاوت است.

تکان خوردن مایع گوش

تکان خوردن مایع گوش، جا به جا شدن مربوط به مایع گوش نیست بلکه مربوط به جا به جا شدن یک سری از سنگ های ریز در گوش است.

شنوایی و تعادل

شنوایی و تعادل، گوش وظیفه شنیدن و حفظ تعادل در بدن را بر عهده دارد که گوش از سه بخش گوش داخلی، گوش میانی و گوش خارجی تشکیل شده است.

اختلالات شنوایی

اختلالات شنوایی، شنوایی حس مهمی است که کودک با دریافت های شنیداری حرف زدن را یاد می گیرد پس اگر نوزادی از ابتدا نشنود قادر به تکلم هم نیست.